Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o Jidloo.cz a historické zpracování

1.1.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Jidloo.cz.

1.2.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů internetového agregátního portálu www.Jidloo.cz, kteří se zaregistrují na Jidloo.cz a prezentují své služby. Zároveň poskytuje Jidloo.cz své osobní údaje (např. odběr newsletteru) (dále jen „ zákazník Jidloo.cz “). V těchto případech Jidloo.cz vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.

Registraci na webových stránkách Jidloo.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let .

1.4.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Jidloo.cz je: zachranrestauraci@Jidloo.cz.

1.5.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR “), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

1.6.

Stávající zákazník Jidloo.cz tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany Jidloo.cz před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

2.1.

Registrace zákaznického účtu Jidloo.cz

Jidloo.cz zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při registraci uživatelského účtu Jidloo.cz. Tyto údaje zahrnují zejména název restaurace, e-mailovou adresu a telefonní číslo , případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.

2.3.

Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vašeho zákaznického účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého zákaznického účtu, a to údaj o pohlaví, výchozí město, oblíbené restaurace nebo datum narození, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší zacílení nabídek zboží a poskytování kreditů nebo jiných výhod zákazníkům.

Zákaznická podpora Jidloo.cz

2.4.

Jidloo.cz provozuje e-mailovou zákaznickou podporu určenou jak pro existující, tak potencionální zákazníky Jidloo.cz. Účelem zákaznické podpory je zejména zkvalitňování služeb, přijímání a realizace požadavků dotazujících. E-mailová adresa zákaznické podpory je zachranrestauraci@jidloo.cz

Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

2.5.

Jidloo.cz používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky produktů a služeb Jidloo.cz, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče.

4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1.

V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Jidloo.cz na e-mailové adrese zachranrestauraci@Jidloo.cz.cz .

4.2.

V případě emailových obchodních sdělení  můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.3.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1.

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Jidloo.cz . Veškeré osoby v Jidloo.cz mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Jidloo.cz.

5.2.

Jidloo.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele . Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Jidloo.cz pro účely a způsobem, které Jidloo.cz stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.

Při vyřizování rezervací zpracovává Jidloo.cz související osobní údaje po dobu 44 dnů ode dne, kdy došlo k návštěvě restaurace na základě rezervace. V případě registrovaných uživatelů jsou osobní údaje týkající se vyřizovaných rezervací uchovávány po celou dobu platnosti registrace.

6.2.

Při nákupu v obchodě Jidloo.cz jsou související osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem plnění příslušné kupní smlouvy, popř. také po skončení smlouvy, pokud je to nutné pro vypořádání vzájemných práv a povinností. V případě, kdy důvodně hrozí zahájení soudního či jiného řízení, mohou být údaje uchovávány po dobu trvání promlčecích lhůt (s přihlédnutím ke skutečnosti, že žaloba může být doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí doby). Delší potřeba uchovávání některých osobních údajů (např. údaje obsažené v účetních dokladech) může vyplývat z právních předpisů, zejména z daňových a účetních předpisů.

6.3.

V případě osobních údajů, které zpracovává Jidloo.cz pro restaurace jako zpracovatel (viz čl. 1.4), mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Jidloo.cz a příslušnou restaurací. V takovém případě předá Jidloo.cz veškeré osobní údaje restauraci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze restaurace.

6.4.

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů . V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení , Jidloo.cz automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby Jidloo.cz veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.5.

Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle po dobu 6 měsíců , ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.6.

Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách Jidloo.cz nebo v mobilní aplikaci Jidloo.cz, zpracovává Jidloo.cz po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání  Vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Jidloo.cz v anonymní podobě.

6.7.

Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Jidloo.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je Jidloo.cz vázáno.

7. Jaká jsou Vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?

7.1.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Jidloo.cz – v postavení správce – se můžete obrátit na Jidloo.cz s následujícími požadavky:

  • Přístup k údajům , které jste poskytli Jidloo.cz, ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu v obchodě Jidloo.cz. V případě uplatnění tohoto práva Vám Jidloo.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů , pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Jidloo.cz správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup a řádně vést váš členský účet.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Jidloo.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy .
  • Výmaz osobních údajů  (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování , pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Jidloo.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Jidloo.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů  získaných na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu od Jidloo.cz k jinému subjektu, kdy Jidloo.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.

Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů , pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

8. Bezpečnost osobních údajů

8.1.

Jidloo.cz dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. Jidloo.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Jidloo.cz pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1.

S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na Jidloo.cz e-mailem na adresu zachranrestauraci@jidloo.cz .

10. Účinnost

10.1.

Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 25. 3. 2020 .

Jidloo.cz

Nákupní košík je zatím prázdný...


Váš košík 0
0 Kč

Upozornění

Milí zákazníci, s velikou lítostí musíme oznámit konec provozování našich služeb. Děkujeme všem, kteří objednávali jídlo přes naši platformu a doufáme, že jste s námi byli spokojeni.

Tým Jidloo